Tiêu Đề VI

RTC tôn trọng quyền dân sự

RTC vận hành các chương trình của mình không phân biệt chủng tộc, màu da hoặc nguồn gốc quốc gia theo luật hiện hành, bao gồm Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và RCW 49.60. Để yêu cầu thông tin bổ sung về các yêu cầu không phân biệt đối xử theo Tiêu đề VI của RTC hoặc nếu bất kỳ người nào tin rằng họ đã bị làm phiền bởi hành vi phân biệt đối xử bất hợp pháp theo Tiêu đề VI hoặc luật hiện hành khác và muốn nộp đơn khiếu nại, hãy liên hệ với chúng tôi theo số 564-397-6067 (TTY 711) hoặc gửi email tới info@rtc.wa.gov.

Những người không nói hoặc đọc tiếng Anh tốt có thể yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ, phiên dịch bằng miệng và/hoặc dịch bằng văn bản miễn phí. Liên hệ với RTC theo số 564-397-6067 (TTY 711) hoặc gửi email tới TitleVI@rtc.wa.gov.

Để dịch trang web này sang tiếng Tây Ban Nha, hãy chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn trong hộp thoại ở phía dưới bên trái của trang này.

Tiếng việt | Vietnamese

Điều phối viên Tiêu đề VI
Mẫu Đơn và Quy Trình Than Phiền theo Đề Mục VI của